مبانی نظری ارائه مدلی جهت بررسی و اندازه گیری میزان رواج فساد و درجه سلامت سازمان

مبانی نظری ارائه مدلی جهت بررسی و اندازه گیری میزان رواج فساد و درجه سلامت سازمان

رفتن به سايت اصلي

این مبانی نظری در خصوص فساد اداری می باشد.و در آن به بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران می پردازیم.

 

 

نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان میزان رواج فساد و درجه سلامت سازمان می باشد که قرار است در ابتدا مفاهیم سلامت و فساد در سازمان تعریف شوند و پس از آن نظریه های رواج فساد و سلامت سازمان مورد بررسی قرار گیرند. در مورد روشهای سنجش سلامت و فساد در سازمان نیز صحبت خواهد شد. در آخر نیز به پیشینه تحقیق در پژوهش داخلی و خارجی در مورد سلامت و فساد در سازمان پراخته ایم.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


فهرست مطالب
فصل دوم25
2-1- مقدمه:26
2-2-مفاهیم و تعاریف:27
2-2-1- مفاهیم و تعاریف فساد:28
2-2-2-1-انواع فساد:31
2-2-2-2- فصل مشترک مباحث مربوط به فساد35
2-2-2-مفاهیم و تعاریف سلامت:37
2-2-2- 1- سطوح و دسته‌بندی تعاریف سلامت:40
2-2-2-2- تعاریف سلبی سلامت:41
2-2- 2-3- تعاریف ایجابی سلامت:41
2-3-جمع‌بندی تعاریف:47
2-4- گزاره‌های سلامت و فساد:48
2-4-1- نظریه‌های موجود در فساد:48
2-4-1-1- نظریه‌ی سیب بد:50
2-4-1-2- نظریه‌ی رهایی اخلاقی:51
2-4-1-3- نظریه‌ی کنش بوردیو: تحلیل رغبت52
2-4-1-4- نظریه‌ی موازنه‌ی هزینه‌ها و پاداش‌های مورد انتظار فساد(رویکرد انتخاب عمومی):53
2-4-1-5- نظریه‌ی فرهنگی‌هافستند:54
2-4-1-6- نظریه‌ی فرهنگ سازمانی:56
2-4-1-7- نظریه‌ی سلامت سلزنیک:57
2-4-1-8- نظریه سلامت ماروین بروان:58
2-4-2- روش‌های سنجش سلامت و فساد:59
2-4-2-1- روش‌های سنجش فساد60
2-4-2-2- روش‌های سنجش سلامت:65
2-5- جمع‌بندی پژوهش‌های داخلی و خارجی:74
2-5-1- تجزیه و تحلیل پژوهش‌های داخلی:112
2-5-2-تجزیه و تحلیل پژوهش‌های خارجی:114
2-6- مدل مفهومی برآمده از پژوهش‌های پیشین و نتیجه‌گیری:119

منابع